Chính sách an toàn lao động
Với quan điểm con người là nguồn tài sản vô giá, là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp, vì vậy chung tôi quan niệm vấn đề an toàn lao động phải được ưu tiên hàng đầu. Do đó ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã có chính sách rất rõ ràng trong vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Chính sách an toàn vệ sinh lao động của công ty là các hoạt động thi công trên tất cả các công trường phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của tập đoàn.
Hệ thống an toàn lao động được triển khai một cách toàn diện trong toàn bộ tập đoàn, được tổ chức từ trên công ty cho tới tất cả các tổ đội trên công trường, từ lãnh đạo cấp cao nhất cho đến từng công nhân, người lao động. Hệ thống này được triển khai ngoài việc nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công, thiết bị đảm bảo, sự huấn luyện đầy đủ mà nó còn thiết thực hiện quả thông qua tính cưỡng chế trong việc tuân thủ các nội quy nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
Mục tiêu của chính sách này là đảm bảo cho tất cả các lực lượng lao động trong toàn tập đoàn áp dụng nhằm mang lại môi trường làm việc an toàn, hiệu quả đảm bảo vệ sinh trên công trường cũng như khu vực xung quanh.
Mọi thành viên trong Công ty cổ phần đều phải có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm túc chính sách an toàn vệ sinh lao động theo như tiêu chuẩn và quy định đã đề ra.